Thanh toán

Đăng ngày: 26/08/2022

Thông tin thanh toán

Thông tin bổ sung

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Keo Phun S8 Dán Gỗ Laminate  × 1 1.350.000
Tạm tính 1.350.000
Tổng 1.350.000
  • Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để xử lý đơn hàng, tăng trải nghiệm sử dụng website, và cho các mục đích cụ thể khác đã được mô tả trong chính sách riêng tư của chúng tôi.